Algemene Voorwaarden

Algemeen

Zonder akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden kun je niet deelnemen aan het spel “Equiny”. Wanneer je minderjarig bent verzoeken wij je om ouders deze algemene voorwaarden te laten lezen. Minderjarige spelers mogen zich niet laten registreren zonder toestemming van zijn of haar ouders of wettelijke voogd. Bij eventuele onduidelijkheden kan er via de helpdesk contact worden opgenomen.

Toepasbaarheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijden van toepassing tijdens het spelen en gebruikmaken van Equiny.
Equiny behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijden met of zonder voorafgaande aankondiging aan te passen.

U dient deze voorwaarden goed door te lezen aangezien hierin de basis is uiteengezet waarop wij onze diensten beschikbaar stellen. Als gebruiker verklaart u door uw gebruik van enige of alle diensten en inhoud dat u de voorwaarden en/of overige voorwaarden (inclusief, zonder beperking spelregels en forumregels) accepteert en dat u akkoord gaat deze volledig in acht te nemen. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden dient u het gebruik van onze diensten te staken.

Eigendom

www.equiny.net (inbegrepen Equiny ,deze site) is eigendom van Equiny. Niets op deze site mag gebruikt worden zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van Equiny. Hierin zijn inbegrepen: codes, grafische voorstellingen, audiomateriaal, ontwerpen, logo’s, tekst, concepten, domeinnamen, servers en alle overige elementen die deel uitmaken van onze diensten, afzonderlijk of gecombineerd, tezamen met alle gerelateerde Intellectuele Eigendomsrechten op voornoemde inhoud.

Account

De registratie op Equiny is volledig gratis, evenals het spelen van het spel.
Om een account aan te maken dient u correcte, volledige en bijgewerkte informatie te verstrekken. Het aanmaken van of het spelen op meerdere accounts, het delen van accounts, anderen laten inloggen op uw account en het overnemen, weggeven , verkopen en kopen van accounts is niet toegestaan. Het registratieformulier dient volledig naar waarheid te worden ingevuld. Wanneer een gebruiker zich niet aan de Algemene Voorwaarden, regels of door een Equiny teamlid aangegeven aanwijzingen houdt kan het account zonder voorafgaande melding inactief worden gemaakt.
Het is u niet toegestaan om:
- Een gebruikersnaam of avatar te selecteren of gebruiken die reeds door iemand anders gebruikt wordt of die geassocieerd is met een andere account; of
- Een gebruikersnaam of avatar te selecteren of gebruiken die niet voldoet aan de vereisten van deze Voorwaarden, met name aan de gedragsregels en de normen voor de inhoud.

Ook adviseren we u om uw achternaam niet in uw gebruikersnaam op te nemen.

Indien u kiest voor een gebruikersnaam, een wachtwoord of enige andere informatie of indien deze/dit aan u verstrekt wordt als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen, en het is u niet toegestaan deze aan derden openbaar te maken. We zullen u nooit vragen om uw wachtwoord te geven en we zullen nooit contact met u opnemen om u te vragen om de geheugensteuntjes die verband houden met uw wachtwoord. Elk gebruik, met name elke aankoop van diensten, waarbij uw account met uw wachtwoord gebruikt wordt, wordt geacht door u uitgevoerd te zijn. Wij behouden ons het recht voor om een gebruikersnaam of wachtwoord te blokkeren indien u, naar ons absolute oordeel, niet voldaan heeft aan enige bepalingen van deze Voorwaarden

Gebruik van diensten, regels en gedrag

Wanneer u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Equiny gaat u automatisch akkoord met de op Equiny geldende regels. Ook is de gebruiker verplicht zich aan de wetten van het land waarin hij/zij woont te houden, zoals dit in de grondwet is vastgelegd. Wanneer u de regels overtreed heeft Equiny het recht om het profiel, teksten, afbeeldingen, virtueel geld of virtuele eigendommen in het spel te verwijderen of af te nemen. Ook kan de toegang tot het spel of een deel van het spel tijdelijk of permanent ontzegd worden. Alle genoemde handelingen kunnen zonder voorafgaande notificatie aan de gebruiker voltrokken worden.

Onthoud dat de inhoud van communicatiedelen zoals forums, profielen, mailboxen et cetera door gebruikers van Equiny geplaatst worden. Equiny tracht ervoor te zorgen dat deze gebieden vrij van materiaal dat tegen de regels ingaat blijft, echter wordt er van u verwacht dat er rekening wordt gehouden met het feit dat wij niet in staat zijn om elk bericht te controleren. Wij kunnen de acties van leden niet beïnvloeden, zij zijn zelf verantwoordelijk voor wat zij plaatsen op onze website. Wanneer u iets niet bevalt kunt u dat te allen tijden melden bij een moderator. Deze zal de situatie beoordelen en ,indien nodig, stappen ondernemen.

Verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid

U erkent hierbij uitdrukkelijk dat gebruik van de diensten op uw eigen risico is. De diensten worden “as is “geleverd. Zonder enige garanties, voorwaarden, waarborgen of andere met betrekking tot

- Hun conformiteit, nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid of veiligheid;

- Hun geschiktheid voor een bepaald gebruik;

- Hun marktwaarde;

- De afwezigheid van onderbrekingen of fouten, bugs of dat fouten, bugs gecorrigeerd zullen worden;

- Uw tevredenheid.

Ieder lid is zelf volledig verantwoordelijk voor zijn/haar eigen account. Equiny en haar medewerkers zijn niet verplicht u virtuele spullen of virtueel geld terug te geven wanneer deze, op welke manier dan ook, verloren zijn gegaan. Het is verboden om met auteursrechten beschermde teksten of afbeeldingen te gebruiken op Equiny. Indien u dit toch doet bent u zelf verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen en kunt u hiervoor Equiny of haar medewerkers op geen enkele wijze aansprakelijk stellen.

Zoals eerder genoemd is Equiny in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor de inhoud van de door leden zelf in te vullen gebieden. Ook aanvaardt Equiny geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan uit het bezoeken van deze site. Equiny kan niet garanderen dat het spel Equiny altijd toegankelijk is en volledig functioneert zoals het hoort. Ook is Equiny niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor links naar websites die niet op deze server zijn gehost, de beschikbaarheid van de websites van derden en eventuele schade die kan ontstaan door wijzigingen op Equiny. Ook voor fouten in het spel, storingen, onjuiste informatie of misbruik door derden aanvaardt Equiny geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid.

Betaalmogelijkheden

Equiny bied tegen betaling diamanten aan om extra functies in het spel vrij te spelen of het spel te vereenvoudigen. U bent niet verplicht van deze functie gebruik te maken. Wanneer u minderjarig bent dient u vooraf toestemming van uw wettelijke ouder of voogd te verkrijgen. Ook heeft u altijd toestemming van de eigenaar van het betaalmiddel nodig om diamanten te kopen. Diamanten kunnen in geen geval omgewisseld worden voor echt geld. Equiny is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, misbruik door derden of de persoon zelf door storingen of fouten op Equiny. Wanneer de fout bij Equiny ligt zullen wij trachten dit probleem op te lossen en de gebruiker de diamanten toe te kennen waar hij of zij recht op heeft. Dit doen wij echter alleen wanneer er duidelijk, genoeg en geldig bewijs is en wordt geleverd door de gebruiker. Alle geleverde diamanten zijn één maal te gebruiken en kunnen onder geen omstandigheden hergebruikt worden.

Commercie

Het is niet toegestaan zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming via Equiny voor commerciële doeleinden reclame te maken.

Actualiteit

Equiny streeft ernaar de inhoud van de website regelmatig te actualiseren, wijzigen en/of aan te vullen. Wij bieden hiervoor geen garantie, en zijn dus niet aansprakelijk te stellen als de inhoud van de site onvolledig of onjuist is. Wijzigingen van de site kunnen op ieder moment, zonder enige aankondiging, worden doorgevoerd. Equiny is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze wijzigingen.

Privacy

Equiny respecteert de privacy van haar leden en zal daarom nooit e-mailadressen, namen, wachtwoorden en andere gegevens die in vertrouwen zijn doorgegeven openbaar maken of doorgeven aan derden. Omwille van het veilig houden van de website kunnen de op de website ingevoerde gegevens (waaronder ook de registratiegegevens vallen) door Equiny en haar werknemers en vrijwilligers gebruikt worden ter verificatie van de legaliteit van gebruikers. Bijvoorbeeld bij verdenking van het misbruik maken van de mogelijkheid tot het maken van meerdere accounts. Wanneer deze gegevens omwille van bijvoorbeeld een hackaanval toch openbaar gemaakt worden, is Equiny hiervoor niet aansprakelijk te stellen. Wij staan het niet toe dat leden e-mailadressen, telefoonnummers, adressen of andere privégegevens uitwisselen via Equiny, uit bescherming van onze leden. Het publiceren van voornamen en foto’s van jezelf valt buiten deze regel, echter dienen minderjarige gebruikers dit eerst te overleggen met de wettelijke ouders of voogd. Een gebruiker mag nooit aan medespelers om vertrouwelijke informatie vragen. Wanneer dit gebeurt, dient dit te worden gemeld aan een moderator van Equiny. Een teamlid zal nooit naar wachtwoorden vragen. Wanneer dit toch gebeurt, dient ook dit gemeld te worden aan een moderator.

Beschikbaarheid

Equiny tracht zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor haar leden, echter leveren wij geen garantie voor de beschikbaarheid van onze diensten. Hier kan Equiny op geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld.

Misbruik

Misbruik van Equiny is in geen enkele vorm toegestaan. Hieronder valt ook het reclame maken voor commerciële doeleinden, het gebruiken van of het bekend maken van hacks en andere manieren om vals te spelen, het doelbewust aanvallen van de website.

Auteursrecht

Het is op Equiny niet toegestaan om werk van derden te publiceren wanneer dat in strijd is met het auteursrecht van de maker. Wanneer dit toch gebeurt zal Equiny het materiaal zonder berichtgeving aan de betreffende gebruiker verwijderen. In acht neming van artikel 6 (zes), kan Equiny niet aansprakelijk worden gesteld voor de publicatie van dit materiaal. Al het contact dient dan ook via de betreffende gebruiker die inbraak maakt op het auteursrecht te gaan, Equiny is hierbij niet verantwoordelijk en geen tussenpersoon.

Vrijwaring

U zult Equiny, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze Algemene Voorwaarden beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van Equiny, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Betatesten

Indien u ermee akkoord gaat om diensten te testen, moet u een vertrouwelijkheidsovereenkomst tekenen voor elke bètatest en deze retourneren aan Equiny voordat u de besproken software kunt testen. Uw geheimhoudingsplicht blijft van kracht totdat Equiny de testinhoud distribueert of deze op een andere manier aan het publiek openbaar maakt, zonder dat dit toe te schrijven is aan u.

U moet de bètatest persoonlijk uitvoeren en niemand anders toegang geven tot de Testinhoud. U wordt gevraagd om Equiny, en alleen Equiny, op de hoogte te stellen van uw reacties en suggesties naar aanleiding van uw ervaring met de Testinhoud in de bètatest. Alle commentaren, feedback, suggesties, ideeën, kritieken en andere gegevens die doorgegeven, openbaar gemaakt of aangeboden worden aan Equiny tijdens de Bètatests, of meer in het algemeen tijdens gebruik van de diensten, zullen de exclusieve eigendom van Equiny zijn. Derhalve verbindt u zich om uw commentaren niet te exploiteren of te publiceren of deze toegankelijk te maken door enig middel of proces voor enige externe partij anders dan Equiny. Tenzij dat verboden is krachtens de toepasselijke wetgeving, verklaart u hierbij dat Equiny de Commentaren op elke manier, zonder beperking en zonder enige vergoeding aan u mag gebruiken, verkopen, promoten en exploiteren.

U komt overeen en accepteert dat de Testinhoud die geleverd wordt aan u hoogst vertrouwelijk is en/of exclusieve informatie is die tot Equiny behoort. U verklaart hierbij dat de bètaversies van games en alle overige Testinhoud die aan u door Equiny ter beschikking is gesteld voor Bètatests niet officieel toegekend is.

U verklaart hierbij dat Equiny bepaalde Testinhoud kan beschermen door technische beschermingsmaatregelen daarin op te nemen om enige onwettige reproductie of wijziging van de Testinhoud te vermijden. In het bijzonder is elke Testinhoud u in uw naam geleverd en kan Equiny digitale tatoeëring (“watermerken”) gebruiken om enige schending van deze bepalingen met betrekking tot Bètatests te identificeren.

Bètaversies van games en meer in het algemeen enige Testinhoud worden u verstrekt “as is” en “naar beschikbaarheid” zonder enige expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook. U speelt op een bètaversie op eigen risico. U accepteert dat (i) de Testinhoud bekende of onbekende bugs kan bevatten en dat (ii) de games en/of andere Testinhoud uitsluitend beschikbaar zou kunnen zijn na het aangaan van een abonnement wanneer de bètafase eenmaal voltooid is of op enig later moment. U verklaart hierbij dat Equiny niet verplicht is om u toe te staan gratis te spelen gedurende een bepaalde periode, en zelfs niet om u te autoriseren tot toegang tot deze Testinhoud. U komt ook overeen dat al uw gegevens, met name eventuele bonussen, Diamanten, overzichten van voortgang en status die verworven zijn in de loop van het spel, op elk moment verwijderd en/of gereset kunnen worden. In dat geval zullen uw voortgang en uw gegevens verwijderd worden en zult u naar de initiële status terugkeren.

U komt overeen dat schending van uw verplichtingen krachtens dit artikel onherstelbare schade voor Equiny veroorzaakt en dat Equiny gerechtigd zal zijn om elke actie te ondernemen om enige schending of risico van schending van uw verplichtingen te voorkomen of om een schadevergoeding te verkrijgen voor de geleden schade, onverminderd het recht om uw Account te beëindigen in overeenstemming met onderstaand artikel “Beëindiging”.

Aan het einde van de Bètatestperiode, of op enig moment wanneer Equiny u daarom verzoekt, zult u alle Testinhoud die u van Equiny ontvangen heeft, aan Equiny retourneren.

Niets in deze Voorwaarden kan zodanig geïnterpreteerd worden dat u enig recht of privilege zou hebben met betrekking tot de Testinhoud. Alle Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik dat u maakt van de games gedurende de Bètatestfase.

Beëindiging

We behouden ons het recht voor om te allen tijde alle of een gedeelte van de Diensten te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Beëindiging van het Account of Diensten op initiatief van Equiny

We kunnen uw Account en uw vermogen om één of meerdere Diensten of een gedeelte van de Diensten te gebruiken op elk moment automatisch en uitsluitend naar ons eigen goeddunken opschorten of sluiten, indien:

- Wij per e-mail of per post een formeel verzoek hebben verzonden om ons bewijs te verstrekken van uw geloofsbrieven of om een actie, gedrag of schending van deze Voorwaarden te staken;

- Er bevestigd is dat of we redelijke gronden hebben te geloven dat:

o U niet voldoet aan deze Voorwaarden of enige specifieke voorwaarde met betrekking tot een bepaalde Dienst of bepaalde Diensten;

o uw wettelijke of contractuele verplichtingen schendt;

o Vanwege enige andere reden in verband met uw gebruik of acties in verband met de Diensten.

- Indien u meer dan één Account heeft, behouden wij ons het recht voor om alle Accounts die u geopend heeft, op te schorten of te sluiten zodra één Account opgeschort of gesloten is krachtens dit artikel.

Beëindiging van het Account op uw initiatief

- U kunt ten allen tijde uw Account voor Equiny laten beëindigen door een melding te maken in de Helpdesk, of de beheerder van Equiny te verwittigen.

- Indien u deze Voorwaarden niet accepteert, kunt u geen gebruik maken van de Diensten en dient u Equiny een verzoek te sturen om uw Account te beëindigen.

- Opgemerkt dient te worden dat er geen gehele of gedeeltelijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen voor Diamanten zal zijn indien u besluit uw account te beëindigen noch zal er geen terugbetaling zijn als u dit niet besluit te doen.

- Equiny behoudt zich het recht voor om de kosten, bijkomende kosten en lasten die gemaakt zijn vóór de beëindiging van uw Account te verhalen. Bovendien is het uw verplichting om alle bedragen te betalen die verschuldigd zijn aan overige verkopers of leveranciers van Inhoud vóór de beëindiging van uw Account. Alle achterstallige betalingen of niet betaalde kosten en overige onopgeloste problemen met de Diensten moeten betaald en geregeld zijn voordat er een nieuwe Account geopend wordt.

Gevolgen van beëindiging van het Account

- In geval van beëindiging of opschorting van uw Account, verliest u uw profiel en de gerelateerde informatie die u aan Equiny heeft doorgegeven, tezamen met enige Inhoud die u gepubliceerd heeft, geüpload heeft of beschikbaar heeft gesteld bij de Diensten, met name, zonder beperking, uw gebruikersnaam en avatar(s); en in dat geval kan Equiny voornoemde verwijderen.

- Equiny behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens met betrekking tot uw profiel gedurende een redelijke periode op te slaan.

- In geval van beëindiging van uw Account, dient u elk gebruik van de Diensten onmiddellijk te staken en alle gerelateerde documenten op elk medium te vernietigen.

- In geval van beëindiging van uw Account, bent u niet langer in staat om deel te nemen aan de Diensten waarvoor een Account nodig is zonder de uitdrukkelijke toestemming van Equiny. Om weer van de Diensten gebruik te kunnen maken, kunt u contact opnemen met Equiny.

- In geval van beëindiging van uw Account of van een Dienst of Diensten die verband houdt/houden met uw Account, zal er geen tegoed (bijvoorbeeld voor niet gebruikte Diensten of Diamanten) aan u teruggestort worden of omgezet worden in contanten of enige andere vorm van terugbetaling, en zult u geen toegang meer hebben tot uw Account of tot enig recht dat verband houdt met uw Account of de Dienst(en) in kwestie virtuele objecten en Diamanten).